Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ

Ateliér a jména autorů

CONSEQUENCE FORMA architects / Janica Šipulová, Martin Sládek, Klára Zahradníčková

Typ projektu
Krajinářská architektura
místo realizace
Moravské náměstí, 602 00 Brno-střed, Brno, Jihomoravský kraj
investor
Městská část Brno-Střed
dodavatel

Skanska a.s.

Datum kolaudace
11/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Park na Moravském náměstí v Brně představuje komplexní přístup revitalizace městského veřejného prostoru v centru města. Návrh vyvažuje požadavky na udržitelnost, biodiverzitu, prostupnost a intenzitu využití. Zdůrazňuje a prioritizuje krajinnou složku parku a v novém rámci podporuje setkávání a interakci lidí. Na základě urbanistických, architektonických, krajinářských a společenských vazeb vznikl veřejný prostor v synergii společenských hodnot i environmentálních potřeb.

Parková část významného centrálního prostoru Brna vznikala ve spolupráci s krajinářskými architekty a řadou dalších odborníků. Ve středu dominuje multifunkční centrální plocha s výrazným vodním prvkem a 88 tryskami. Síť chodníků je doplněna o nové radiální propojení a zklidněnou okružní cestu. Park je doplněný o řadu nových technologií a postupů jako je technologie modrozelené infrastruktury, výsadba podporující biodiverzitu, práce s dešťovou vodou a mnohé další.

Kavárna v severní části Parku na Moravském náměstí zakončuje okružní stinné promenády pod staletými stromy, kterým se přizpůsobuje. Také proto je transparentní střecha podepřena pouze v jednom bodě a voda z ní poteče do květinových záhonů.

Osmimetrová elipsa podpírající střechu objektu ukončuje pohledovou osu viditelnou z centrálního náměstí Svobody. Přes den je téměř neviditelná, v noci se západem slunce se naopak zjevuje díky světelné instalaci od Richarda Loskota.

Kavárna je těžištěm parku. Otevírá se na všechny strany a komunikuje s okolním prostředím a jeho kulturně společenským a rekreačním potenciálem. Nabízí zázemí pro své hosty, ale také pro přilehlé dětské hřiště, zákoutí s pódiem "speakers corner", centrální urban arénu s lavicí a park se svými piknikovými trávníky.

Park se téměř ihned po otevření stal novým fenoménem centra města.

technické informace

Koncepce parku podporuje přírodní i městské typy krajinářských prvků. Prostorově se park více otevírá do okolního urbánního prostředí. Důležitá je podpora environmentálních témat a prvků modrozelené infrastruktury. Park funguje jako živý biologický systém. Pro nadměrný provoz a vyplývající zátěž pro vegetační prvky koncepce pracuje s ochranou vegetačních prvků a jasně vymezuje prostory pro pobyt lidí a chráněné plochy pro rozvoj biodiverzity. Po obvodu tak vzniká nový chráněný přírodní rámec.

Plášť parku návrh doplňuje o nové kosterní dřeviny a pár solitérních pohledných keřů. Navazuje na stávající hodnotu pestré druhové, prostorové a věkové diverzity. Projekt volí druhy současného klimatu, jako jsou duby, platany, kaštany, javory, městské fenomény jerlínů, akátů, dřezoveců.

Nové stromy jsou sázeny převážně do rostlého vegetačního povrchu, jako je trávník a záhony podrostů. Několik jedinců je navrženo v mlatu. Návrh obsah kompletní obnovu akátové uliční aleje na severu parku. Pro špatné stanovištní podmínky byl kladen velký důraz na přípravu výsadbových míst a sázení do štěrkového substrátu.

Nízké podrosty a bohatá společenstva bylin jsou v parku na Moravském náměstí novým tématem. Návrh pracuje se stinným hajním podrostem obvodového prstence, travinobylinným záhonem s protierozním opatřením u svahu při severní hraně parku.

Centrální travnatá plocha je provedena jako štěrkový zátěžový pobytový trávník s profilem proti zhutnění a dobré retenci vody a vzduchu. Jižně centrální zpevněnou plochu obklopuje a odvodňuje lužní záhon vyvýšenin a sníženin s vysazenými stromy - zde voda rovněž vsakuje a je připuštěna krátkodobá retence vody ve sníženinách. Těmto podmínkám je uzpůsoben výběr rostlin, který se odvíjí od jejich výškového osazení a akceptování možného zaplavení, nebo naopak suššího klima.

V parku je realizován automatický zavlažovací systém.

Hospodaření s dešťovými vodami
Celý park je nově řešen tak, že dešťové vody spadlé na jeho plochu budou v daném území zadrženy a budou postupně vsakovány do podloží. Snahou návrhu je, aby se park choval tak, aby z něj neodtékala žádná srážková voda.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty