Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

TechTower

Ateliér a jména autorů

Vojtěšek architekti, ak. arch. Milan Varvařovský / MgA. Tereza Vojtěšková, ak. arch. Milan Varvařovský

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Koterovská 2827/152, 326 00 Plzeň 2-Slovany
investor
Statutární město Plzeň Odbor investic Magistrátu města Plzně Škroupova 5, 306 00 Plzeň
dodavatel

GEOSAN GROUP a.s., U NEMOCNICE 430, 280 02 KOLÍN III, IČO: 281 69 522
POHL cz, a.s., NA POMEZÍ 2483, 252 63 ROZTOKY, IČO: 256 06 468
Obermeyer – Helika, a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9

Datum kolaudace
11/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Stavba nabízí zázemí a kanceláře pro inovativní firmy, technologické nadšence, programátory i začínající podnikatele.

Prvním krokem k obnově bylo bourání. Interiér původně sloužil k nadzemnímu uskladnění masivních pivovarnických sudů a původní fasády tak byly slepé, téměř bez oken.

Samotnému návrhu proto předcházel dialog se zástupci památkové péče, techniky a odborníky z oblasti statiky staveb. Během něj se podařilo prosadit a následně do návrhu vtisknout otevření fasád objektu probouráním okenních otvorů. Díky velkorysým se podařilo v interiéru domu zajistit dostatek přirozeného světla pro jeho další využití.

Prvním krokem ke konverzi proto byla snaha o celkové jak horizontální, tak vertikální zpřístupnění a vzájemné propojení jednotlivých hmot stavby. Na to navázala organizace jednotlivých vnitřních funkcí uvnitř objektu, ale také řešení jeho návazností na okolní venkovní plochy. Hmotově nižší severní část objektu orientovaná do ulice Sladová slouží jako hlavní vstup podtržený velkorysou nástupní rampou. Přízemní část je primárně koncipována pro užívání veřejností. Je zde umístěna recepce, multifunkční sál s kapacitou až 300 osob, umožňující pořádání široké palety kulturních a vzdělávacích akcí, konferenční místnosti a dílny. To vše včetně potřebného provozního, hygienického a gastro zázemí. Ve vyšších podlažích se nachází primárně kancelářské prostory s kapacitou až 500 pracovních míst, které jsou doplněny potřebnou kapacitu jednacích místností. Sedmé podlaží, ve kterém se historicky nacházela sušárna sladu, se proměnilo v druhý multifunkční prostor, tzv. SeedUp Space, pro neformální jednání uživatelů budovy. Prostory pro využití dále rozšiřuje pobytová střešní teras. Výšková dominanta komplexu Techtower, původně vodárenská věž, byla upravena do podoby komorní galerie.

Skladbu vnitřních funkcí doplňují laboratoře virtuální reality, dílny pro vývoj a testování dronů, ale také testovací vodní nádrž procházející skrze výšku čtyř podlaží včetně kompletního technologického a provozního zázemí.

Cestu k potřebnému navýšení užitné plochy kanceláří nabídlo využití možností masivních železobetonových konstrukcí původní stavby. Díky nim bylo možné velkorysou světlou výšku místností upravit formou nových vložených pater, které navýšily užitnou plochu o stovky metrů čtverečních.

technické informace

Technické a konstrukční řešení objektu.
Bourací práce - jedná se zejména o vybourání plošných fasádních otvorů do býv. spodních a horních ležáckých sklepů z východní a západní fasády. Uvnitř objektů byly vybourány kromě kontaminovaných podlah 1.np ležáckých sklepů nové otvory do stěn i stropů.Původní svislé nosné stěny byly v celém rozsahu zachovány, opraveny a dozdívány plnými cihlami stejného formátu.Nové nosné konstrukce jsou z železobetonu. V ostatních případech se jedná o nenosné příčkové zdivo z keramického materiálu. Provedení ocelové konstrukce prosklené výtahové šachty je proveden v nejvyšší kvalitě s kvalitním řešením pohledových detailů spojů, svarů a montážních kotvicích prvků včetně povrchové úpravy.Obvodové stěny vytápěných pobytových místností jsou zatepleni z vnitřní strany vhodným izolačním systémem. Stávající nosné konstrukce stropů byly ponechány. Nově provedené vestavěné stropy jsou spřažené ocelo-betonové z nosníků, trapézového plechu a betonové desky. Všechny nové podlahy jsou jako těžké plovoucí s vloženými akustickými deskami proti kročejovému hluku a litými samonivelačními betonovými deskami.

Okna byly osazena nová ocelová okna v komplexním certifikovaném výrobním systému se zasklením izolačními trojskly. Okna jsou v případě prolomených otvorů do osazena na vnějším líci zdiva ve stopě původního pláště, ostatní klasicky umístěná okna jsou mírně zapuštěna do ostění dle umístění. Stávající střechy objektu jsou tvořeny buď železobetonovými skořepinami nebo stávajícím anebo obnoveným krovem. Na železobetonových střechách byly ponechány provizorní asfaltové pásy, byly opraveny a zabudovány do skladeb. Nad tvarovanými skořepinami hlavního sálu 1.NP a věže 8.NP jsou skladby z vrstvy pěnoskla pod asfaltové pásy s posypem nebo pod oplechování titanzinkovým plechem.

Sanace zdiva proti snižování zemní vlhkosti pronikající do zdiva je řešena pomocí provětrávacího kanálku podél obvodového zdiva. Obvodové stěny vytápěných pobytových místností jsou zatepleni z vnitřní strany vhodným izolačním systémem. Stávající dutiny obvodového zdiva částečně vyplněné původním popelem-škvárou byly vyčištěny a následně vyplněny tepelnou izolací z granulovaného recyklovaného pěnového skla. Vzhledem k charakteru objektu je vnitřní zateplení z kalcium silikátových minerálních desek s kapilárně aktivní schopností.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty