Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Sky Bridge 721

Ateliér a jména autorů

TAROS NOVA a.s. / Radek Ondruch, Aleš Gebauer, Ing. Václav Röder, Ph.D. Ing. Ondřej Orság, Ing. Jiří Kozák

Typ projektu
Novostavba
místo realizace
Horský resort Dolní Morava, Velká Morava 46, 561 69 Dolní Morava
investor
Sněžník, a.s., Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava
dodavatel

TAROS NOVA a.s., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum kolaudace
05/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

V pátek 13. května 2022 byla v oblasti Králického Sněžníku v areálu Horského resortu Dolní Morava otevřena visutá lávka pro pěší Sky Bridge 721, která si získala světové prvenství a věhlas zejména díky své délce. Vyrostla během dvou let a překlenuje Mlýnské údolí ležící mezi dvěma horskými hřebeny Slamník 1110 m n. m. a Chlum 1116 m n. m. o délce 721 metrů. Běžnou chůzí se po ní dá přemístit za čas v řádu minut z jednoho kopce na druhý.

Stala se novou dominantou regionu, ačkoliv je ve skutečnosti při pohledu z dálky téměř neviditelná. Vine se jako tenká nitka pod horizontem horského hřebene, zavěšená mezi nebem a zemí, takže nijak nenarušuje pohled na krásnou okolní přírodu. Jednalo se o skutečnou výzvu, přemostit více než 700 metrů široké údolí v bezmála stometrové výšce a docílit subtilní linie lávky, která nebude narušovat siluetu horského masívu.

Sky Bridge 721 není jen stavba, ale nese v sobě „myšlenku času“. Dokonalé výhledy, adrenalin a zážitky chtěl investor obohatit také o genius loci, které místní hory ukrývají.

Proto, ve spolupráci s LESY ČR, obcí Dolní Morava a Muzeem československého opevnění z let 1935-38, vznikla originální a naučná stezka „Most času“. Stezka je doplněna naučnými panely a hrou, která se dotýká témat ochrany přírody a zejména pohybu v ní, historie a životního příběhu konkrétní rodiny z Dolní Moravy na pozadí událostí naší republiky od roku 1935 až do současnosti.

Pro tuto horskou oblast je specifická profese celníků, ale i známé pašeráctví. Určitě je zde paralela zahrnující historický systém opevnění, který je velmi unikátní a lze jej přirovnat k Maginotově linii.

Záměrem bylo vše lidem přiblížit, aby se s tímto místem mohli ztotožnit a aby si na toto místo vzpomněli při návratu domů. Místo toho, aby bylo samoúčelné by to měl být zajímavý zážitek.

technické informace

Základní údaje
Délka přemostění: 721 m
Výška nad terénem: 95 m
Celková hmotnost: 234 t
Přípustná celková hmotnost 275 tun
Šířka mostovky: 1,2 m

Ze statického hlediska, je řešena jako visutá lávka zavěšená mezi dvěma pylony na šesti hlavních nosných, plně uzamčených spirálových lanech o průměru 76 mm a tažné síle každého z nich 360 tun a stabilizovaná proti větru třemi lanovými oblouky, které působí proti hlavním lanům, dopínají lávku a zároveň zmírňují boční výkyvy. Středový stabilizační oblouk je napojen na speciálně vyvinuté dopínací zařízení, které zajišťuje dopínání větrových lan, v nichž klesá předpětí v důsledku změn teplot a nahodilých zatížení.

Hlavní nosná lana jsou zakotvena do hlavních, kloubově uložených pylonů, které přenáší tahové síly z lan do zadních kotevních lan průměru, která jsou kotvena v hloubce 24 m do skalního podloží.

Byla to výzva, překonat vzdálenost více než 700 metrů, aby byla konstrukce subtilní a přitom dostatečně tuhá.

Prvním úkolem bylo nalézt nejvhodnější umístění pro vstup a výstup z lávky s minimálním výškovým rozdílem pro její pohodlnou schůdnost. Dále nalezení vhodné základní geometrie a dimenze prvků, které vzešly ze statických a dynamických výpočtů, možností výroby dílů a montáže.

Visutá lávka je vynesena šesti hlavními nosnými lany o průvěsu 30,7 m uprostřed rozpětí, které jsou kotveny do dvou ocelových pylonů ve tvaru „V“, o výšce 11,4 m a hmotnosti 54 tun.
Hlavní nosná lana mají tvar paraboly v půdorysném průmětu i bočním pohledu, čímž vzniká prostorová křivka.
Hlavní lana od pylonu směrem ke středu rozpětí přibližují k sobě, až na vzdálenost cca 2 m.

Mostovka je navržena z 244 segmentů s protiskluzovými pororošty o délce 3,0 m a šířce 1,2 m. Propojení dílů mostovky je navrženo tak, aby umožňoval volný pohyb mostovky v podélném směru při protažení hlavních lan.

Realizace technologicky náročné konstrukce kladla vysoké nároky na projektanta. Samotná výstavba byla složitá vzhledem k náročným klimatickým podmínkám, logistické dostupnosti, terénním poměrům a koordinaci výroby s realizací. V jejím průběhu byl několikrát laděn projekční návrh, montážní a předpínací postup.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty