Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Revitalizace veřejného prostranství bývalých kasáren Vysoké Mýto

Ateliér a jména autorů

Martin Lukáč a Barbora Srpková

Typ projektu
Urbanismus
místo realizace
Vysoké Mýto
investor
Město Vysoké Mýto
dodavatel

AGILE spol. s r.o.

Datum kolaudace
12/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

URBANISTICKO- ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT

Reaktivace vnějších ploch areálu bývalých Jiráskových kasáren, představuje výrazné rozšíření veřejného prostoru města jihozápadně od historického centra Vysokého Mýta. Celková plocha řešeného území je více než 3,5ha.

Srdcem návrhu je tzv. Aktivní zóna před objektem dragounských kasáren, kde návrh strukturuje rozsáhlou plochu sérií diagonálních cest, vycházejících z přirozeného pohybu přes území na celky definující plochy pro sport, zábavu a odpočinek. Tyto propojení zajišťují prostupnost území ve směru sever – jih. Komunikační osou ve směru východ – západ je páteřní spojnice - Promenáda. Lineární prostor, navzájem propojující všechny hlavní veřejné prostory v areálu lemovaný alejí stromů. Je to dynamický prostor pro chodce, běžce, cyklisty a nabízí rozmanité průhledy areálem.

V rámci úprav je provedena i celková kultivace dopravního řešení. Materiálově je nově většina povrchu řešena ze zasakovací dlažby, která napomáhá zadržování vody v území. Srážková voda je částečně akumulována, a využita na závlahu ploch zeleně.

Přirozeným cílem v rámci celého území je objekt Kiosku umístěn při hlavní pěší Promenádě. Kiosek slouží jako zázemí pro park s občerstvením, toaletami, skladem a svou stupňovitou stranou formuje vyvýšený bod, ze kterého je možné pozorovat celou sportovní zónu i park. Plošný charakter této Aktivní zóny je záměrně rozehrán drobnými výškovými úrovněmi jednotlivých ploch. Dominantou této zóny je zapuštěné víceúčelové hřiště se sedacími stupni po obvodu (tribunou). Tato konfigurace umožňuje rozmanité denní využití (sport, kulturní akce, letní kino apod.), zároveň vytváří přirozenou bariéru pro hluk a funkční ohraničení hřiště. Na ostatních plochách této zóny jsou volně umístěny prvky pro drobnější volnočasové aktivity - zóna s hracími kůly pro děti a mladistvé, plocha s pískovým povrchem a dřevěným pódiem, piknikové terásky pro sezení na travnaté ploše, nebo hájové posezení ve stínu stromů v severní části území.

Součástí návrhu je i celková úprava zeleně s cílem sjednotit území, vytvořit nové pobytové plochy a nabídnout celoroční atraktivity parku. Vegetace je doplněna o výsadbu 87 nových stromů.

Celá kompozice směsi aktivit a ploch pro odpočinek vytváří živý, neustále se měnící veřejný prostor otevřený pro participaci obyvatel.

technické informace

UDRŽITELNOST
Stavba klade důraz na sociální a společenský aspekt, kdy veřejný prostor je místem k setkávání a měl by poskytnout všem uživatelům aktivní prostor. Účast veřejnosti byla přítomna již od počátku navrhování, kdy občané byli zapojeni do přípravy zadání soutěže formou plánovacích setkání.

Urbanisticky návrh obhajuje důležitost a hodnotu historicky „volného“ prostranství. Navazuje na stávající kvality a obohacuje je o novou, udržitelnou prostupnost a přístupnost pro největší městské rezidenční sousedství.

Architektonicky park nabízí kvalitní prostředí a materiály s důrazem na zeleň a pěší pohyb. Většina zpevněných povrchů je tvořena zasakovací dlažbou, která napomáhá zadržování vody v území. Srážková voda je částečně akumulována, a využita na závlahu ploch zeleně. Podél hlavních chodníků byly vysázeny aleje přinášející stín pro horké dny.

KONCEPT ZELENĚ
Cílem navrženého celkového řešení je zlepšení kvality parteru zvýšení obytnosti a využitelnosti území. Tomu odpovídá i návrh nové vegetace, vycházející z dispozice komunikačních tras a pobytových ploch. Byly vytipovány dřeviny stávající, které je možné ponechat. Ty se stanou základem budoucí vegetace.

KONCEPT DOPRAVY
Návrh podporuje pěší komunikaci, snaží se eliminovat negativní dopady dopravy motorové a zajistit nezbytnou a bezkolizní obslužnost v území. Pěší trasy zajišťují prostupnost napříč celým územím a propojují severní část města s jižní, a východní část se západní.

Hlavní pěší vstupy do areálu jsou navrženy v jižní části z ulice Prokopa Velikého, v části ulic Lidická a Odbojářská. Na severu je navrženo pěší propojení ulice Školní s ulicí Prokopa Velikého. Všechny navržené pěší vstupy do areálu jsou řešeny jako bezbariérové.Doprava je ve všech zónách redukována na zásobování a nezbytnou obsluhu objektů. Nezbytné obslužné a parkovací plochy pro osobní dopravu jsou situovány v okrajových částech areálu. V jižní části je navržena parkovací plocha, s nepřímým vjezdem z ulice Prokopa Velikého. V severní části je navrženo rozšíření stávajícího parkoviště, u vstupu do domu seniorů. Lokální parkovací stání jsou pak rozmístěna po území.

Konstrukce většiny vozovek včetně krytu, spárovacího materiálu a materiálu aktivní zóny jsou navrženy jako vodě propustné s cílem ponechání dešťové vody v území.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty