Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Obnova barokní kaple sv. Václava v Praze-Suchdole

Ateliér a jména autorů

Studio OBJEKTOR / MgA. Václav Šuba, Ing. Jan Vinař, Ing. Filip Chmel

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Praha-Suchdol
investor
městská část Praha-Suchdol
dodavatel

LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o., Art Hard s.r.o., Petr Rudolf MANOUŠEK, EKIS, spol. s r.o.

Datum kolaudace
10/2022
Popis hlavní myšlenky projektu

Kaple svatého Václava na Suchdole stojí na bývalém morovém hřbitově z roku 1680 a byla postavena v roce 1755 na místě zvonice z roku 1704. Po dlouhá léta byla kaple správě Emauzského kláštera.

Na jaře 2017 vyhlásila městská část architektonicko-krajinářskou projektovou soutěž o návrh “Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava v Praze-Suchdole“. Předmětem soutěže bylo nalezení nejvhodnějšího architektonického a krajinářského návrhu veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a začlenění místa v širším kontextu přírodní rezervace Údolí Únětického potoka. Vítěz soutěže STUDIO OBJEKTOR dokončil v roce 2019 dokumentaci pro stavební povolení na areál nového hřbitova.

Kaple byla ve špatném technickém stavu, propadal se strop, byl poničen krov, byly mokré stěny atd. Městská část se proto rozhodla požádat hl.m. o svěření kaple do správy a připravit její opravu tak, aby celý areál Zahrad se hřbitovem u kaple sv. Václava byl po jeho vybudování funkční.

Kaple sv. Václava měla sloužit ke smutečním, bohoslužebným a svatebním obřadům, k pořádání koncertů, výstav a podobných kulturních akcí.

Velikým překvapením byl objev cenných barokních fresek. Jedná se o figurální malby světců a iluzorní architektonickou výmalbu na stěnách. V nikách jsou vyobrazeny sv. Benedikt a sv. Prokop a v apsidě Boleslav a sv. Václav, fresky byly později doplněny postavami sv. Ludmily a Nepomuka a andílků.

Celá rekonstrukce včetně restaurování fresek probíhala ve spolupráci s památkáři a byla dokončena v roce 2022.

Vybudováním nového areálu Zahrad se hřbitovem u kaple sv. Václava, který tvoří kaple sv. Václava, která slouží jako obřadní síň, hřbitov, kde je prostor pro klasické způsoby pohřbívání a i pro moderní způsoby jako je rozptylová loučka a vsyp, a Suchdolský sad, v němž jsou vysazené ovocné stromy dedikovány čestným občanům městské části, vznikl úžasný prostor, který má svoji jedinečnou atmosféru v každém ročním období.

technické informace

Původní projekt od firmy Murus nechala městská část v roce 2020 u MgA. Václava Šuby, Ing. Jana Vinaře a Ing. Filipa Chmela zrevidovat. V témže roce byla rekonstrukce zahájena restaurátorským průzkumem vnějších i vnitřních omítek. Na stěnách v interiéru byly ak. mal. Tomášem Raflem objeveny cenné barokní fresky, jedná se o figurální malby v nikách a apsidě a o iluzorní architektonickou výmalbu na stěnách.

Rekonstrukce spočívala v opravě havarijního stavu střechy, krovu a nosných částí stropu, odstranění zatékání srážkových vod pod objekt, v obnově interiéru a exteriéru kaple a ohradní zdi.

Kaple byla po dobu opravy kryta lešeňovou střechou s plachtami. Při opravě konstrukce krovu byly poškozené prvky nahrazeny kopiemi nebo protézovány tesařskými celodřevěnými spoji. Střecha byla opatřena novou pálenou bobrovkou na laťování včetně stříšky předsíně, štítů i zvoničky.

Zvon umístěný ve zvoničce byl sundán, repasován a znovu osazen mistrem Petrem Rudolfem Manouškem. Odlitý byl jeho dědem v Brně-Husovicích r. 1947 v ladění c3.

Na křížích ve sběžištích střechy bylo obnoveno zlacení. Nově byly provedeny klempířské prvky z měděného plechu včetně okapových žlabů. U složitějších detailů byl k oplechování použit olověný plech. Svody byly napojeny na novou kanalizaci zakončenou vsakem za ohradní zdí. Podél obvodových zdí byl proveden nový okapový chodníček z kamenné dlažby s odvodem vody do vsaku. Kompletně byla obnovena fasáda včetně repase oken a vstupních fládrovaných dveří, byly osazeny nové mříže ve vstupu a okolo kaple byly vysazeny trvalkové záhony.

Vzhledem k velmi špatnému stavu většiny stropních trámů, ale velmi dobře zachovanému podhledu, bylo přistoupeno k náročnému převěšení podhledu (podbití, rákosu a omítky) na nové stropní trámy. Původní dlažba z půdovek byla znovu položena do nového násypu z pěnoskla a maltového lože v celé ploše podlahy podkroví.

Sondou do konstrukce podlahy kůru bylo zjištěno, že původní kůr byl kratší, a proto bylo na základě nálezové situace rozhodnuto kůr uvést do původní podoby (dle dendrochronologického datování trám kůru byl kácen v roce 1804) včetně posunu a opravy zábradlí.

Dále byla obnovena betonová probarvovaná dlažba a provedena nová elektroinstalace včetně osvětlení interiéru a decentního nasvícení fasád.

Následně proběhly restaurátorské práce na výmalbě stropu se zlatými hvězdami v závěru. Nakonec byl proveden celoplošný odkryv maleb a restaurování freskové výmalby stěn. Obnova kaple byla dokončena v roce 2022.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
-
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty