Prezentace projektu proběhne
Přejít do místnosti

Knihovna IGI Vratislavice

Ateliér a jména autorů

ateliér: atakarchitekti / autor: Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Ing. arch. Ondřej Novák, spoluautor: Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková

Typ projektu
Rekonstrukce
místo realizace
Nad Školou 278 463 11 Liberec–Vratislavice nad Nisou
investor
Městský obvod statutárního města Liberce – Vratislavice nad Nisou
dodavatel

B R E X, spol. s r.o.

Datum kolaudace
10/2021
Popis hlavní myšlenky projektu

Vhodným místem pro novou městskou knihovnu se stal nevyužívaný dům římskokatolické fary, v minulosti sloužící i jako sirotčinec, školka a učiliště. Záměrem městské části bylo do domu kromě knihovny umístit i multifunkční sál, zázemí pro spolky a mateřské centrum. Bývalá fara nemohla pojmout všechny funkce, proto se rozhodlo budovu rozšířit o přístavbu.

Ideou návrhu je vytvoření nového veřejného místa, které naváže na dosavadní pulzující střed Vratislavic, definovaný veřejnými stavbami a zámeckým parkem. Vzniká nová piazzetta, jež se inspiruje rytmem malých náměstíček v sousedství budov pro veřejnost, propojených pěší cestou.

Starému domu je ponechán původní charakter – jeho hluboké základy daly umožnily odtěžením terénu vzniknout polozapuštěnému podlaží, v němž sídlí mateřské centrum. Odtěžením terénu se do něj dostalo denní světlo díky velkorysým proskleným portálům a z vyhloubené jámy vznikl základ nového náměstíčka. Přízemí připadá spolkům a horní patro dětské knihovně. Dětské oddělení je hravým, do krovu otevřeným prostorem, s funkcí čítárny, herny, a odpočívárny s volnými výběry.

Ze západní strany je fara doplněna soudobou elementární hmotou knihovny, s níž je propojena v podzemní části a proskleným spojovacím můstkem. Její velikost, tvar a umístění vycházejí z kontextu zámeckého parku a fary, ale i ochranných pásem stromů a vedení sítí infrastruktury. Výsledkem je objekt s úzkou kompaktní třípodlažní nadzemní částí a dvoupodlažním suterénem.

Do nadzemních pater přístavby o minimálním půdorysu je integrována knihovna, jejíž přehledný otevřený prostorový princip pojme v přízemí recepci s terasou, v prvním patře ochoz s volnými výběry napojený na krček a nejvýše stupňovitou čítárnu pod obloukovou střechou. Podzemní patra ukrývají multifunkční sál s malým lobby a šatnou ve společném vstupním vestibulu, propojujícím oba domy a vytvářejícím tak společný vstupní prostor kina a mateřského centra.

Velkými prosklenými stěnami v přízemí a horním patře se knihovna otáčí do zámecké zahrady a v maximální míře využívá výhledů a kontaktu se stromy zámeckého parku. V čítárně je kontakt panoramatickým oknem tak těsný, že čtenáři mají pocit, že sedí přímo v korunách. Výhled na kostel Nejsvětější Trojice se otevírá z prostředního patra.

Pohledový beton a obnažené vyspárované cihelné a kamenné zdivo v interiéru jsou měkce vystlány dřevěnými sedilii a policemi s knihami. Ty vytvářejí všemožné úkryty a zákoutí, kde může návštěvník neustále objevovat něco nového.

technické informace

Konstrukční systém bývalé fary je stěnový z cihelného zdiva s dřevěnými trámovými stropy. Trámový krov nese mansardovou střechu – dřevěné konstrukce bohužel vykazovaly značné známky degradace vysokou vlhkostí a dřevomorkou. Oproti původním předpokladům se tak žádné dřevěné konstrukce nemohly zachovat a dřevěné stropy i krov musely být odstraněny.

Hluboké základy z žulových kvádrů po odtěžení terénu a vybetonování a vyskládání kleneb daly vzniknout dalšímu využitelnému patru, které bylo po odkrytí odborně sanováno.

Nové vnitřní dozdívky jsou z pálených cihel, stropní konstrukce z monolitického železobetonu nebo z ocelových stropních nosníků spřažených plechobetonovou deskou s trapézovým plechem. Krov je nahrazen novou tesařskou konstrukcí, která plně odpovídá původnímu tvaru střechy, a zakryt šablonami z přírodní břidlice. V domě jsou dvě nová vnitřní schodiště – spodní ocelové točité z ocelového vřetenového sloupu, vrchní čtyřramenné železobetonové monolitické deskové.

Zatímco do vnitřních dispozic domu muselo být zasaženo výrazně, obálka budovy je zachována v téměř nezměněném stavu. Z fasád byly odstraněny necitlivé nánosy a po zateplení jim byly navráceny historické prvky a detaily, břízolitová omítka různé zrnitosti, dřevěné vstupní dveře a kopie špaletových oken.

Celá nosná konstrukce přístavby včetně základů je z monolitického železobetonu. Z exteriéru je kompletně kontaktně zateplena a obalena černým falcovaným plechem. Okna a prosklené stěny jsou v minimalistických hliníkových rámech, spojovací můstek mezi objekty je řešen jako montovaná ocelová konstrukce, opláštěná izolačním dvojsklem. Venkovní opěrné zdi vymezující novou piazzettu jsou tížné z monolitického železobetonu.V interiéru přístavby i stávajícího objektu je zachován pohledový beton a obnažené vyspárované cihelné a kamenné zdivo. Jsou rovněž použity obklady z překližky, ze které je i vyroben nábytek knihovny.

Šetrnost budovy
Enviromentální certifikace
Typ a dosažená úroveň certifikátu
Hospodaření s vodou
Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např.  splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např.  z  umyvadel a  sprch)?
Kvalita vnitřního prostředí
Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?
Principy cirkulární ekonomiky
Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?
Energetická náročnost
Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o  spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?
Návaznost na okolí
Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?

Další projekty